Welkom op loggy!
Hoe werkt het? Klik hier
Begin pagina
loggy.nl Home
Weblog maken
RSS Feed

Abonneren!

Informatie

WMO

Verkiezingen

Stem vvd!

Laatste nieuws

Eurofractie

tweede kamer leden


Mark Rutte
Fractievoorzitter
Rita Verdonk
Henk Kamp
Brigitte van der Burg
Laetitia Griffith
Fred Teeven
Edith Schippers
vice-fractievoorzitter
Atzo Nicolaï
Johan Remkes
Willibrord van Beek
Hans van Baalen
Anouchka van Miltenburg
Charlie Aptroot
Arend-Jan Boekestijn
Helma Neppérus
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Stef Blok
Paul de Krom
Halbe Zijlstra
Han ten Broeke
Frans Weekers
Janneke Snijder-Hazelhoff


01:38:51 14 December 2006 Permanente link Reacties (0)

WMO


WMO
De WMO is de nieuwe welzijnswet. De samenstelling van de groep mensen die een beroep doen op welzijnsvoorzieningen van de gemeente is veranderd in vergelijking met vroeger.

Voor meer informatie voor bestuurders (raadsleden, wethouders, griffiers e.a.) die tegen problemen aanlopen met betrekking tot de invoering van de Wmo is er een informatienummer:
Helpdesk WMO: 070-3406100 en een informatieve website
www.invoeringwmo.nl
Voor geïnteresseerden (en bestuurders) is er ook de website
www.info-wmo.nl
Voor VVD-leden biedt de Haya van Somerenstichting de cursus WMO www.vvd.nl/opleidingen 

Voorheen was welzijnswerk gericht op mensen met een kleine beurs uit een sociaal zwakke(re) omgeving. De ontwikkeling van de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg, waarbij in toenemende mate mensen thuis wonen die voorheen binnen de muren van een zorginstelling verbleven, maakt het noodzakelijk dat gemeenten hun welzijnsaanbod hierop aanpassen. Immers buiten de muren van een instelling voorziet de AWBZ alleen in vergoeding van de zorgkosten. Dit in tegenstelling tot AWBZ-zorg binnen de instelling, die ook een welzijnscomponent bevat.

Gemeenten krijgen door de WMO instrumenten om hun taken beter af te stemmen op deze veranderingen. Woon-, welzijns- onderwijs-, sport- en andere sociale voorzieningen zijn op veel plaatsen onvoldoende aangepast aan de veranderende samenleving, waardoor mensen met een beperking maar heel mondjes maat actief deelnemen aan activiteiten. Eenzaamheid is de grootste bedreiging voor chronisch zieken en gehandicapten. Gemeenten zullen, explicieter dan onder de welzijnswet, gedwongen worden een integraal welzijnsaanbod te ontwikkelen voor al hun inwoners, waarbij er ook oog moet zijn voor samenhang met andere beleidsterreinen als wonen en arbeid.

De WMO is een belangrijk onderdeel van de herijking van de verzorgingsstaat en is gericht op het behoud van de sociale kwaliteit van de samenleving. Het vernieuwende van de wet zit hem in de wederkerigheid die de wet van de mensen vraagt. Met andere woorden gaat het niet alleen om wat de overheid voor zijn inwoners kan doen, maar ook wat de inwoners voor elkaar kunnen betekenen.

De Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en de huishoudelijke verzorging die nu nog onder de AWBZ valt, vormen samen de WMO. De WMO wordt geen voorzieningenwet. Dit betekent dat wanneer een burger in bepaalde omstandigheden verkeert, er geen automatisch recht bestaat op bepaalde voorzieningen en dus op zorg. Dit is afhankelijk van het gemeentelijke beleid. De verantwoordelijkheid voor de toegang tot voorzieningen wordt in dezelfde hand gelegd als de verantwoordelijkheid voor de financiering van de voorzieningen; bij de gemeente.

Uitvoering
De wet beoogt een lokaal stelsel van maatschappelijke ondersteuning op te zetten dat beter aansluit bij de behoefte van mensen aan ondersteuning in hun directe omgeving en dat de verantwoordelijkheden ook duidelijk regelt.

De gemeenten krijgen twee verantwoordelijkheden op basis van de WMO:

1) Het voeren van een algemeen beleid, gericht op bevordering van zelfredzaamheid van burgers met als uitgangspunt dat alle burgers, ook mensen met beperkingen en problemen, aan de samenleving kunnen deelnemen.
2) Het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg aan mensen die daarop zijn aangewezen voor deelname aan de samenleving.

De verantwoordelijkheden van de gemeenten worden vastgelegd in zogenaamde prestatievelden (bijgevoegd): beleidsterreinen waarop gemeente beleid moet voeren. De gemeente bepaalt zelf welke prestaties zij in deze ‘velden’ gaat leveren. De gemeenten krijgen een enorme beleidsvrijheid bij de inhoud en de uitvoering van de prestatievelden. Hierdoor kunnen er verschillen in voorzieningenniveau gaan ontstaan tussen gemeenten.

Om de bovengeoemde doelstelling van de WMO te realiseren heeft de VVD Tweede Kamer-fractie 3 amendementen ingediend die de individuele positie verankerd. Deze amendementen zijn allen vrijwel kamerbreed ondersteund en hebben de kern van de wet wezenlijk veranderd.

Samengevat bevatten de amendementen de volgend inhoud:

1) Om te borgen dat gemeenten niet toch met een lijst van verstrekkingen gaan werken maar daadwerkelijk gedwongen worden individueel maatwerk te leveren wordt er in de wet een "compensatieplicht" opgenomen. Deze compensatieplicht is een moderne variant van de zorgplicht. Feitelijk regelt deze dat de gemeente altijd moet reageren op een ondersteuningsvraag van een inwoner maar dat de gemeente zelf mag bepalen hoe.
2) De cliënt moet bij de ontwikkeling en later bij de aanpassing van WMO-beleid actief betrokken worden bij de te maken keuzes.
3) De gemeenten worden verplicht om naast de individuele voorzieningen in natura de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB) te bieden.

Belangrijk
De hardnekkige veronderstelling als zou de WMO op korte termijn uitgebreid wordt met andere onderdelen uit de AWBZ, bijvoorbeeld begeleiding of verpleeghuiszorg, is geheel onjuist. De VVD Tweede Kamer-fractie heeft tijdens de wetsbehandeling duidelijk uitgesproken dat een dergelijke uitbreiding wat haar betreft ook in de toekomst niet zal plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 070-318 2917.
U kunt ook terecht op de altijd actuele en zeer informatieve site van het ministerie van VWS: www.minvws.nl.
Let ook op publicaties van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Prestatievelden in de WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning maakt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Oftewel: gemeenten moeten het mogelijk maken dat alle inwoners maatschappelijk kunnen meedoen. Voor kwetsbare groepen is extra aandacht. De WMO omschrijft ‘maatschappelijke ondersteuning’ in verschillende prestatievelden:

1) Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
2) Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
3) Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
4) Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.
5) Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.
6) Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.
7) Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Klik hier voor het WMO-dossier van het ministerie van VWS (www.minvws.nl).


01:35:48 14 December 2006 Permanente link Reacties (0)

Eurofractie


Eurofractie
13-12-2006


Europarlement stemt voor schonere motorvoertuigen (EURO 5)

Het Europees Parlement heeft zich vandaag uitgesproken om de luchtvervuiling bij de bron aan te pakken.


De goedkeuring van de Euro 5 normen betekent dat dieselauto´s vanaf 1 september 2009 80% minder deeltjesemissies mogen uitstoten. Hoewel geen specifieke technologie wordt voorgeschreven zijn roetfilters noodzakelijk om aan deze emissiegrenswaarde te voldoen.

 

De Raad, inclusief Nederland, heeft hierover een compromis bereikt op Coreper-niveau. Gezien de eerdere uitspraken en acties van staatssecretaris Van Geel wekt dit de nodige verbazing. Begin januari 2006 werd het verzoek van Nederland gepubliceerd. In dit verzoek vroeg Van Geel toestemming om op nationaal niveau reeds m.i.v. 1 januari 2007 de roetfilter verplicht te stellen. Langer wachten met de invoering van deze norm achtte de Nederlandse regering niet verantwoord. De Europese Commissie wees het verzoek af i.v.m. de frictie die zou ontstaan met de interne markt. Nederland, en Van Geel voorop, reageerde verbolgen.

 

Jeanine Hennis-Plasschaert: "Gek genoeg werd er toen in NL met geen woord gerept over de EURO 5-verordening. De Nederlandse regering kon op haar klompen aanvoelen dat er een negatief besluit zou volgen op haar verzoek. Het vaststellen van uiteenlopende productnormen door de lidstaten leidt immers vroeg of laat tot fragmentatie van de interne markt. Men had gekozen voor het verkeerde podium. Het wetgevingsproces rondom de totstandkoming van de EURO 5-norm leende zich bij uitstek om de vervroegde verplichtingstelling van de roetfilter op communautair niveau te regelen. Toch stemt Van Geel vóór het compromis waarbij die vervroegde verplichtstelling überhaupt niet geadresseerd wordt. Vreemd, dit had als breekpunt moeten worden ingezet. Om aan geloofwaardigheid te winnen zou Nederland zich op z´n minst moeten onthouden. Onvoldoende steun krijgen van collega-bewindspersonen uit andere lidstaten betekent niet dat je dus maar vóór moet stemmen en je principes overboord moet zetten. Dit is nu precies waarom heel veel Nederlanders geen snars begrijpen van de Europese besluitvorming."

 

Jules Maaten: "Ik ben tevreden. Het kan niet zo zijn dat de Europese Commissie wel strenge regels opstelt voor de luchtkwaliteit in de EU, maar geen regels die de bron van de luchtvervuiling aanpakken. Euro 6 moet al in 2014 worden ingevoerd voor personenauto's en 2015 voor lichte bedrijfswagens. Euro 5 moet per 1 september 2009. Dat had van mij ook een jaar eerder mogen zijn. Als het gaat om het bronbeleid in het algemeen is het van belang dat we nu doorpakken. Ook de scheepvaart zal schoner moeten worden


01:34:02 14 December 2006 Permanente link Reacties (1)

Stem vvd!


Stem in maart op VVD Rita Verdonk!
01:27:42 14 December 2006 Permanente link Reacties (0)

Outlet NL female 140915 - 030216 468x60

Lijsttrekkers

tweede kamer leden


Partijen


Stem op de VVD!